top athletes

VOLHA SILKINA
1
80
Ilya PALAZKOV
1
58
ANASTASIYA PROKOPENKO
2
66
Pavel TSIKHANAU
2
39
Iryna PRASIANTSOVA
3
60
Aliaksandr POUPE
3
30,80
Tatsiana RAHACHOVA
5
64,05
Aliaksandr VASILIONAK
3
90,6

top athletes

VOLHA SILKINA
7
172
Ilya PALAZKOV
23
119
Iryna PRASIANTSOVA
12
150
Kirill KASYANIK
27
115
ANASTASIYA PROKOPENKO
13
150
IVAN KHAMTSOU
49
91
TATSIANA KHALDOBA
91
43
Pavel TSIKHANAU
60
78